Make your own free website on Tripod.com

7 Doelstelling vereniging organisch psychosyndroom

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen slachtoffers en het trachten te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers bijkomen.

Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door:

*Het verkrijgen van erkenning als beroepsziekte.

*Het geven van voorlichting en advies aan patienten en hun gezinsleden (overheids)instanties, artsen en medische specialisten en aan belangenverenigingen die zich bezig houden met de organisch psycho syndroom problematiek

*Het begeleiden van de OPS-slachtoffers en het bevorderen dat zij de juiste medische en therapeutische behandeling krijgen

*Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten, alsmede het onderhouden van internationale contacten.

*Erna te streven dat zoveel mogelijk oplosmiddelvrije of oplosmiddelarme producten worden gebruikt casu quo door een verbod op de oplosmiddelen/bestrijdingsmiddelen te bewerkstelligen

*Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het meewerken aan nabehandeling en nazorg

*Meewerken aan het tot stand komen van een patientenfonds voor slachtoffers.

7.1  Werkwijze vereniging organisch psychosyndroom

De vereniging doet dit door o.a de volgende stappen te ondernemen

*Voor de patienten en partners

*organiseren van landelijke themadagen

*Het organiseren van regiodagen

*gespreksgroepen

*individueel lotgenotencontact

*Voor hulpverleners

*Deelname aan beurzen

*Meewerken aan publiciteit(rzdio,tv,publicaties,enz)

*Meedoen aan curcussen inzake hulpverlening enz

*Preventie

*Directe contacten met o.a diverse vakbonden

*Aan scholen en opleidigsinstituten directe voorlichting geven d.m.v. lezingen,verspreiden van informatiemateriaal e.d

*Druk uitoefenen op de politiek,nauwe contacten onderhouden met diversepolitieke partijen e.d

*Lezingen geven aan artsen in opleiding.